ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อกองกำกับและตรวจสอบ (กส.)
โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 5058 ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ