ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน ส่วนพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ความรู้ผู้มีหน้าที่รายงาน
โทรศัพท์ 02-219-3600 ต่อ 1125 และ 1133