ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อกองกำกับและตรวจสอบ (กส.)
โทรศัพท์ 02-219-3600 ต่อ 5080 ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ